Algemene Voorwaarden België

Versie: 24 mei 2019

REMA TIP TOP België BVBA – KBO-nummer: 0718.928.960 – statutaire zetel: Aartselaar.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders, grafische interface.
 • Leverancier: Rema Tip Top België BVBA en al haar dochtervennootschappen en iedere gebruiker van deze Voorwaarden.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst met Leverancier en/of een Overeenkomst met Leverancier aangaat ter zake van de levering door Leverancier van Producten.
 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Leverancier op grond waarvan Leverancier Producten levert, op welke titel dan ook, met inbegrip van diensten-, en verkoop/inkoop- overeenkomsten.
 • Producten: zaken, diensten, gebruiksrechten en/of adviezen.
 • Schriftelijk: schriftelijk en/of elektronisch.
 • Dag(en): kalenderdag(en).
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen, Overeenkomsten en op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van Leverancier en de Opdrachtgever. In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt door Leverancier uitdrukkelijk afgewezen.

1.4 Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de overige bepalingen. De nietige bepaling zal desgevallend worden vervangen door een geldige bepaling die zal aansluiten bij met de bedoelingen die aan de overeenkomst ten grondslag liggen.

1.5 Indien Leverancier geen strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, verliest hij daarmee niet het recht op een later moment of in een ander geval strikte naleving te verlangen.

1.6 Indien één of meerdere bepalingen uit de Voorwaarden niet verenigbaar zijn met het type Overeenkomst waarop de Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, blijven de overige Voorwaarden onverminderd van toepassing.

1.7 Leverancier is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Voorwaarden zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de gewijzigde Voorwaarden aan de Opdrachtgever zijn toegezonden.

Artikel 2 – Totstandkoming Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen, offertes, opdrachtbevestigingen en uitlatingen door of namens Leverancier gedaan zijn slechts gericht tot de Opdrachtgever, mogen niet worden verspreid, gelden als één geheel en kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd, zijn geheel vrijblijvend, ook indien deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en kunnen te allen tijde, ook na aanvaarding door Opdrachtgever, door Leverancier worden herroepen. De daarin opgenomen gegevens zijn slechts ter aanduiding en indicatie.

2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien een Schriftelijke, door beide partijen ondertekende Overeenkomst wordt gesloten, dan wel indien Leverancier een Schriftelijke opdrachtbevestiging stuurt naar Opdrachtgever, welke opdrachtbevestiging in zo’n geval geldt als een correcte en complete weergave van de Overeenkomst die is gesloten tussen Leverancier en Opdrachtgever. Overeenkomsten zijn onder voorbehoud van het verkrijgen door Leverancier van de bevestiging dat de kredietwaardigheid van Opdrachtgever goed is.

2.3 Aanvullingen op of wijzigingen in de Overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke Voorwaarden, gelden slechts indien en voor zover zij Schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4 Indien er geen Schriftelijke Overeenkomst is gesloten en tevens geen Schriftelijke opdrachtbevestiging is verzonden, dan zijn partijen desondanks gebonden indien Leverancier begint met de uitvoering van de Overeenkomst. De factuur zal in dat geval worden beschouwd als de order van de koper en als de correcte weergave van de Overeenkomst tussen Leverancier en Opdrachtgever.

2.5 Tenzij door de Leverancier uitdrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld, wordt een in de branche gebruikelijke kwaliteit geleverd en worden wat betreft afmetingen, aantallen en handelseenheden de normale handelsgebruiken als overeengekomen beschouwd.

2.6 Als Opdrachtgever een aanbieding dan wel een offerte van Leverancier niet aanvaardt, heeft Leverancier het recht om alle daarmee gemoeide kosten bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren. Indien Opdrachtgever desondanks tot gehele of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft Leverancier gerechtigd het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag in rekening te brengen. De toepassing van artikel 1794 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en exclusief BTW. Overige kosten (waaronder transportkosten, installatiekosten, verzekeringskosten) en op grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de prijs begrepen en komen voor rekening van Opdrachtgever. De Opdrachtgever draagt het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.

3.2 Leverancier is gerechtigd periodiek te factureren.

3.3 Leverancier is bevoegd de overeengekomen prijs aan te passen indien de kostprijs van de elementen op basis waarvan de prijs is bepaald zijn gestegen. Deze elementen zijn onder andere, maar niet limitatief: grondstoffen, elektriciteit en gas, producten en diensten die zijn verkregen van derden, salarissen, sociale lasten en verzekeringspremies. Leverancier zal Opdrachtgever Schriftelijk op de hoogte stellen van prijsstijgingen.

3.4 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum. Alle betalingstermijnen zijn fataal en bindend. De Opdrachtgever zal de gefactureerde bedragen zonder inhoudingen, kortingen of verrekeningen betalen en heeft niet het recht enige betalingsverplichting jegens Leverancier op te schorten.

3.5 Leverancier is ten allen tijde bevoegd een vooruitbetaling te verlangen van Opdrachtgever, dan wel elke vorm van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en bankgaranties.

3.6 Leverancier is, buiten de in de wet geregelde wijzen van verrekening, bevoegd zijn vorderingen op en schulden aan Opdrachtgever te verrekenen met schulden aan respectievelijk vorderingen op aan Opdrachtgever gelieerde vennootschappen.

3.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn vervallen aan de Opdrachtgever verstrekte kortingen, is de Opdrachtgever direct in verzuim en zijn alle vorderingen van Leverancier op de Opdrachtgever, uit welke hoofde ook, onmiddellijk opeisbaar. Voorts is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag. Daarnaast komen bij niet tijdige betaling alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning van het verschuldigde voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van € 250,-, onverminderd het recht van Leverancier om vergoeding van de werkelijke kosten te verlangen indien deze kosten hoger zijn.

3.8 Klachten omtrent een factuur moeten binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum Schriftelijk bij Leverancier zijn ingediend. Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn klachtrecht verwerkt. Een klacht doet niet af aan de betalingsverplichting.

Artikel 4 – Levering en levertijd

4.1 Leveringen geschieden ex-works (Incoterms 2010) vanuit het vestigingsadres van Leverancier, dan wel op een door Leverancier aan te wijzen andere plaats. Transport door Leverancier geschiedt ten allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.

4.2 Leverancier is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen / leveranties uit te voeren.

4.3 Overeengekomen levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Leverancier zal bij een overschrijding van de levertijd, dan wel indien duidelijk wordt dat zij de leveringstijd zal overschrijden, Opdrachtgever informeren over de geschatte periode waarmee de leveringstijd zal worden verlengd. Bij overschrijding van de leveringstijd heeft de Opdrachtgever geen recht op enige schadevergoeding of op ontbinding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier.

4.4 Indien Leverancier voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door de Opdrachtgever moeten worden verstrekt, dan wel voldoening van een andere op Opdrachtgever rustende verplichting uit de Overeenkomst, gaat de leveringstermijn nooit eerder in dan op de dag dat alle benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van Leverancier dan wel dat Opdrachtgever aan de bedoelde verplichting jegens Leverancier heeft voldaan of wordt de levertermijn verlengd met de duur van de vertraging in het voldoen aan voornoemde verplichtingen door Opdrachtgever.

4.5 Het Product geldt in ieder geval als geleverd door het in gebruik nemen van de Producten alsmede door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief of opdrachtbon.

4.6 Neemt de Opdrachtgever de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Leverancier is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van de Opdrachtgever op te slaan. De Opdrachtgever blijft de op grond van de Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.

Artikel 5 – De uitvoering van de Overeenkomst

5.1 De dienstverlening door Leverancier kwalificeert als een inspanningsverplichting.

5.2 Leverancier voert alleen die onderhouds-, service- en installatiewerkzaamheden uit die uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen. Indien een beschrijving van de werkzaamheden ontbreekt, worden enkel de tot de branche van Leverancier behorende en daarin gebruikelijke werkzaamheden uitgevoerd. Opdrachtgever dient op eigen kosten zorg te dragen voor alle overige leveringen, werkzaamheden, bouwtechnische aanpassingen en voorzieningen zoals onder andere die van elektriciens, timmerlieden, metselaars, schilders, stukadoors, smeden en dergelijke.

5.3 Leverancier is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst, ook namens en op kosten van de Opdrachtgever, opdrachten aan derden te verstrekken. Leverancier is eveneens gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen. Indien Leverancier al met de uitvoering was aangevangen voldoet zij aan Opdrachtgever de redelijke met de overgang naar een andere leverancier gemoeide extra kosten, behalve in geval van overmacht als bedoeld in artikel 10.

5.4 De Opdrachtgever dient alle voorzieningen, gegevens en informatie die nodig/nuttig zijn voor een goede uitvoering van de Overeenkomst steeds tijdig en correct aan te reiken. Hij staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem aan Leverancier verstrekte gegevens en informatie.

5.5 Opdrachtgever is verplicht tot het tijdig ter beschikking hebben van alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen.

5.6 Extra kosten als gevolg van een tekortkoming van Opdrachtgever, waaronder maar niet beperkt tot een schending van de artikelen 4.4, 5.4 of 5.5 worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

5.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd om deze Overeenkomst en/of daaruit vooruit voortvloeiende rechten en verplichtingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier.

5.8 Leverancier is verplicht zicht te houden aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot het Belgisch en Europees sanctiebeleid. Op basis van deze wet- en regelgeving levert Leverancier geen producten of diensten aan (Opdrachtgevers gevestigd of werkzaam in) landen die zijn opgenomen in de lijst met sanctielanden waarvan de levering ingevolge deze regelgeving niet is toestaan.

5.9 Het is Opdrachtgever eveneens verboden om door Leverancier geleverde goederen in weerwil van de in het vorige lid bedoelde (inter)nationale wet- en regelgeving (door) te leveren of verkopen. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele verkoop of (door)levering van geleverde goederen door Opdrachtgever in weerwil van de geldende wet- en regelgeving.

5.10 Leverancier heeft het recht om een aanbod in te trekken, levering te weigeren en een overeenkomst te beëindigen bij het vermoeden dat ten aanzien van geleverde of nog te leveren goederen en diensten de in artikel 5.8 en 5.9 bedoelde wet- en regelgeving met betrekking tot de sanctielanden door Opdrachtgever niet of niet geheel is, wordt of zal worden nageleefd.

Artikel 6 – Huur- en gebruiksvoorwaarden

6.1 In aanvulling op het overigens in deze Voorwaarden bepaalde geldt het volgende indien Producten aan Opdrachtgever zijn verhuurd of anderszins ter beschikking zijn gesteld, uit welke hoofde dan ook.

6.2 Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever slechts gerechtigd de Producten in België en Luxemburg te (doen) gebruiken.

6.3 Alle kosten samenhangende met het transport en de aflevering (de installatie daaronder begrepen) van de Producten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6.4 Opdrachtgever is gehouden alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering van de Producten in gebruiksklare staat. Ten bewijze van de aflevering van de Producten dient Opdrachtgever een door Leverancier verstrekt document te ondertekenen, waarbij Opdrachtgever tevens verplicht is de (eventuele) gebreken aan de Producten op te nemen en te omschrijven.

6.5 Opdrachtgever zal de gehuurde Producten bij aflevering in ontvangst nemen en deze in overeenstemming met de bepalingen van de Overeenkomst houden voor Leverancier zijnde eigenaresse. Partijen gaan ervan uit dat de Producten roerend zijn. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerend zaak worden verbonden, dat zij door natrekking, vermenging of incorporatie hun zelfstandigheid verliezen.

6.6 Indien een derde enig recht ten aanzien van de Producten wil uitoefenen, dient Opdrachtgever Leverancier hiervan onmiddellijk mededeling te doen en tevens de desbetreffende derde onverwijld van het eigendomsrecht van Leverancier in kennis te stellen.

6.7 Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Producten te vervreemden, of daarop een pandrecht of enig andere zekerheid, zakelijk recht of beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier is het Opdrachtgever voorts niet toegestaan de Producten geheel of gedeeltelijk op welke titel dan ook aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan, dan wel zijn rechten uit deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.

6.8 Opdrachtgever staat in voor een deskundig gebruik van en toezicht op de Producten en verplicht zich jegens Leverancier om de Producten te gebruiken als een goed huisvader betaamt, overeenkomstig haar bestemming, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel ter zake geldende overheidsvoorschriften. Opdrachtgever mag geen wijzigingen, aanpassingen of toevoegingen aan de Producten (doen) aanbrengen.

6.9 Leverancier is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade veroorzaakt door (gebruik van) de Producten door Opdrachtgever, haar werknemers of derden, alsmede voor schade voortkomend uit eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van de Producten. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van alle aanspraken van derden ter zake van voormelde schade.

6.10 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de Producten en de in artikel 6.9 bedoelde schade worden gedekt door (een) door haar op eigen kosten reeds afgesloten of nog af te sluiten verzekering(en).

6.11 Opdrachtgever draagt de risico's van beschadiging en van geheel of gedeeltelijk verlies c.q. teloorgaan van de Producten. In geval van beschadiging, verlies of teloorgaan, dient Opdrachtgever dit terstond ter kennis van Leverancier te brengen.

6.12 Ingeval van algeheel verlies of teloorgaan van de Producten, zal de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zijn geëindigd, en zal, onverminderd de overige rechten van Leverancier uit de Overeenkomst, Opdrachtgever aan Leverancier een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan:

a. het totaal van de nog niet verschenen huurbedragen die Opdrachtgever bij het voortduren van de Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen; vermeerderd met
b. het uit de boeken van Leverancier blijkende bedrag van de bij het sluiten van de Overeenkomst gecalculeerde restwaarde van de Producten aan het eind van de overeengekomen huurperiode.

6.13 Ongeacht de wijze waarop de Overeenkomst eindigt, uitgezonderd de gevallen genoemd in artikel 6.12, dient Opdrachtgever terstond bij het einde van de Overeenkomst voor eigen risico en op eigen kosten de Producten compleet, gebruiksklaar en in goede staat van onderhoud en vrij van schade over te dragen aan Leverancier op een door Leverancier aan te geven plaats.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud

7.1 De eigendom van door Leverancier geleverde Producten gaat pas over op de Opdrachtgever nadat deze al hetgeen hij krachtens enige overeenkomst of anderszins aan Leverancier verschuldigd is, volledig heeft voldaan.

7.2 Indien en zolang Leverancier eigenaar is van de Producten is de Opdrachtgever niet gerechtigd deze te verkopen, te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren, anders dan in de normale bedrijfsvoering.

7.3 Leverancier is gerechtigd tot ongehinderde toegang tot de haar in eigendom toebehorende Producten. De Opdrachtgever zal aan Leverancier alle medewerking verlenen teneinde Leverancier in de gelegenheid te stellen het in artikel 7.1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de Producten, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

7.4 Indien en zolang Leverancier eigenaar van de Producten is, zal de Opdrachtgever Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer deze in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Tevens dient Opdrachtgever de derde te wijzen op de (eigendoms-) rechten van Leverancier.

7.5 Opdrachtgever is verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen schade en diefstal en op eerste verzoek van Leverancier inzage te verstrekken in de polissen.

7.6 Leverancier is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te doen verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden indien Opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen tekort schiet of Leverancier goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in staat is om adequate zekerheid te stellen.

Artikel 8 – Klachten en garantie

8.1 Een klacht ter zake van waarneembare gebreken (in kwaliteit of kwantiteit) dient op straffe van verval van recht onverwijld na ontdekking doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na de levering van de Producten bij aangetekende brief en onder opgave van redenen te geschieden. Klachten met betrekking tot niet-waarneembare gebreken dienen op straffe van verval van recht onverwijld doch uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na de ontdekking bij aangetekende brief en onder opgave van redenen te geschieden.

8.2 Rechtsvorderingen dienen binnen 1 (één) jaar na de tijdige klacht op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

8.3 Onverminderd de overigens in de Voorwaarden opgenomen beperkingen staat Leverancier gedurende een periode van één (1) jaar na de levering in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde Product, de door haar gebruikte constructie en voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, mits de constructie en materiaalkeuze door Leverancier is bepaald en tenzij het product werd geproduceerd door een derde, in welk geval de garantie beperkt is tot de door de derde aan Leverancier afgegeven garantie.

8.4 Buiten de garantie vallen in ieder geval Producten die niet nieuw waren op het moment van levering en gebreken ontstaan ten gevolge van: onjuiste door Opdrachtgever verstrekte gegevens, door derden aan het Product aangebrachte wijzigingen, ver- of bewerking van het Product, verkeerde bediening, verkeerde nabehandeling of verkeerd onderhoud (met inbegrip van géén nabehandeling of géén onderhoud) van het Product met inbegrip van het materiaal, oneigenlijk of anders dan normaal gebruik, onjuiste opslag, slijtage, onachtzaamheid, overbelasting, door een ander dan Leverancier voorafgaand aan of na de Overeenkomst aangebrachte onderdelen, modificaties, aanpassingen en toevoegingen aan het Product, een ongeval en iedere oorzaak die is gelegen buiten het Product.

8.5 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Leverancier verstrekte informatie en adviezen die niet ziet/zien op de Overeenkomst of de Producten.

8.6 Leverancier kan niet aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die zijn ontstaan door onjuist gebruik van het Product of door handelingen, waaronder in ieder geval begrepen aanpassingen, modificaties, montage, reparatie en transport van het Product, niet verricht door Leverancier. Leverancier kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor gebreken die voortvloeien uit ongelukken, welke niet toegerekend kunnen worden aan Leverancier.

8.7 Leverancier staat er enkel voor in dat de Producten voldoen aan de in de branche gebruikelijke eisen en normen voor gebruik van het Product binnen België en Luxemburg. Enkel wezenlijke afwijkingen van de Schriftelijk overeengekomen tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten, gewichtsopgaven, materiaalaanduidingen, aantallen, planningen, handelingen, routebeschrijvingen en al wat dies meer zij, geven Opdrachtgever recht op het indienen van een klacht, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht.

8.8 De Opdrachtgever erkent dat adviezen en simulaties van Leverancier gebaseerd zijn op aannames en dat zij derhalve slechts een benadering van de werkelijkheid zijn. Leverancier is niet aansprakelijk is voor schade ten gevolge van een van de aannames afwijkende werkelijkheid.

8.9 Op voorwaarde dat conform het bepaalde in dit artikel en op terechte gronden is geklaagd, zal Leverancier kosteloos een vervangend Product leveren tegen terugzending van de ondeugdelijk gebleken Producten, dan wel de betreffende Producten kosteloos repareren, zulks ter vrije keuze van Leverancier. Leverancier houdt zich het recht voor soortgelijke Producten te leveren en gebruik te maken van nieuwe en/of gebruikte onderdelen. Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde prestaties is Leverancier ter zake van haar (garantie)verplichtingen volledig gekweten.

8.10 In geval van een onterechte klacht komen de daarmee gemoeide kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Leverancier is niet aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever dan wel derden geleden schade behoudens voor zover deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Leverancier.

9.2 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde geldt dat de aansprakelijkheid van Leverancier jegens Opdrachtgever in alle gevallen beperkt is tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de aansprakelijkheidsverzekerings-polissen van Leverancier. Voor zover, om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot ten hoogste 15% van de factuurwaarde van het gedeelte van de Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.3 Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, vertragingsschade en winst- dan wel omzetderving.

9.4 De Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten en hij zal Leverancier alle schade vergoeden die Leverancier lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 10 – Overmacht bij Leverancier

10.1 Indien Leverancier door overmacht verhinderd is haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever na te komen, wordt de termijn waarbinnen Leverancier haar verplichtingen dient na te komen verlengd. Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Leverancier onafhankelijke omstandigheid, zoals maar niet beperkt tot natuurrampen, handels- en transportbelemmeringen, ziekte van bij Leverancier werkzame personen, stakingen, maatregelen van de zijde van de overheid, uitvallen van machines en/of storingen en het niet kunnen inkopen van de benodigde grondstoffen, halffabricaten, apparatuur, brandstof of transport, een en ander zowel indien deze voorkomen bij de het bedrijf van Leverancier als bij toeleveranciers.

10.2 Heeft de overmachtssituatie langer dan twee maanden geduurd, of staat vast dat deze langer dan twee maanden zal duren, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het deel dat door Leverancier nog niet is nagekomen.

10.3 In geval van overmacht heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding

11.1 Leverancier heeft, indien Opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens Leverancier, of indien Leverancier redelijkerwijs mag verwachten dat de Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens Leverancier, het recht de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten door middel van een Schriftelijke kennisgeving, zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn, één en ander onverminderd haar overige rechten.

11.2 In het geval waarin de Opdrachtgever:

 • in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot de procedure inzake de Wet Continuïteit van Ondernemingen, zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of toelating tot de Collectieve Schuldenregeling voor Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel het voorwerp wordt van een bepaalde insolventieprocedure of beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;
 • onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest;
 • overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf;
 • komt te overlijden;
 • enige uit kracht der wet of op grond van de Overeenkomst of Voorwaarden op hem rustende verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk nakomt;
is Leverancier gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving, één en ander onverminderd haar overige rechten.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

12.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Producten berusten uitsluitend bij Leverancier. Indien Leverancier in opdracht van Opdrachtgever enig(e) Product(en) ontwikkelt, komen de Intellectuele Eigendomsrechten daarvan toe aan Leverancier. Opdrachtgever erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.

12.2 Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend voor de duur van de Overeenkomst een niet-exclusief en (in zowel contractuele als goederenrechtelijke zin) niet-overdraagbaar herroepelijk gebruiksrecht op voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten, louter voor de doeleinden die voortvloeien uit de Overeenkomst en onder voorwaarde van volledige nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht kan en mag door Opdrachtgever niet in (sub-)licentie gegeven worden (aan derden), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.

12.3 De door Leverancier geleverde Producten mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Leverancier door Opdrachtgever worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van enige derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruik.

12.4 Indien het onderwerp van de Overeenkomst software en/of andere programmatuur, inbegrip interface grafische, van Leverancier betreft (“Software”), geldt in aanvulling op het voorgaande dat Opdrachtgever de ter beschikking gestelde Software uitsluitend in en ten behoeve van de eigen organisatie mag gebruiken overeenkomstig de (eventueel) daartoe gestelde (licentie)voorwaarden. Leverancier is en blijft de enige eigenaar van alle Intellectuele Eigendomsrechten in de Software. Opdrachtgever mag slechts één back-up maken van voornoemde Software en mag de Software niet ‘reverse-engineeren’, tenzij zij daarvoor Schriftelijke toestemming van Leverancier heeft. .

12.5 Leverancier is de enige die gerechtigd is om de Producten te voorzien van namen, (beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen, teneinde de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.

12.6 Leverancier vrijwaart Opdrachtgever van aanspraken op de door Leverancier geleverde en/of verstrekte Producten met betrekking tot aanspraken op grond van inbreuk(en) op intellectuele eigendomsrechten die in België geldig zijn, mits Opdrachtgever (a) Leverancier onmiddellijk in kennis zal stellen van het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering; en (b) de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van een schikking, geheel overlaat aan Leverancier. Opdrachtgever zal daartoe volledige medewerking verlenen aan de nodige formaliteiten, en, indien nodig, toestaan dat Leverancier in naam van Opdrachtgever verweer voert tegen deze rechtsvorderingen. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de inbreuk verband houdt met wijzigingen die Opdrachtgever in de Producten heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen, alsmede bij schending van deze Voorwaarden door Opdrachtgever.

12.7 Indien door een finale gerechtelijke beslissing in laatste aanleg wordt vastgesteld dat de Producten van Leverancier inbreuk maken op een aan een derde toebehorend intellectueel eigendomsrecht in België en Luxemburg, of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een inbreuk zich voordoet, zal Leverancier zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde of verstrekte Producten kan blijven gebruiken, bijvoorbeeld (naar discretie van de Leverancier) door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiksrecht voor Opdrachtgever. Indien Leverancier naar haar uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor haar (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde kan blijven gebruiken, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal de keuze daartoe niet maken dan na overleg met Opdrachtgever. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Leverancier wegens schending van rechten van intellectueel eigendom van een derde is uitgesloten.

Artikel 13 – Geheimhouding

13.1 Opdrachtgever en zijn (ingeleende) personeel, alsmede door hem ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, zijn gehouden alle informatie waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke informatie betreft, geheim houden en uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.

13.2 Als vertrouwelijke informatie heeft in ieder geval te gelden: persoonsgegevens, gegevens die tot cliënten van Leverancier herleidbaar zijn, werkwijzen en bedrijfsgegevens van Leverancier en door Leverancier ter beschikking gestelde aan het Product ten grondslag liggende (intellectuele) rechten en zaken zoals ontwerpen, concepten, adviezen, simulaties, modellen etc.

13.3 Bij overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel, verbeurt Opdrachtgever per overtreding, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is, een door Leverancier direct opeisbare boete ter hoogte van EUR 250.000,-, onverminderd het recht van Leverancier om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14 – Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op deze Voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Als Leverancier in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze procedure heeft gemaakt voor rekening van Opdrachtgever.

14.3 Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Voorwaarden mochten ontstaan, dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen, met dien verstande dat Leverancier het recht heeft vorderingen tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke instanties die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.